Kontakt

Šakvická 3
693 01 Strachotín

+420 728 896 067

statek.strachotin@email.cz

Ubytovací řád a storno podmínky

Vznik smluvního vztahu:

Smluvní vztah mezi ubytovatelem a ubytovaným (případně také objednavatelem ubytování, dále jen ubytovaný nebo objednavatel) vzniká na základě potvrzené objednávky ubytování. Objednávka může být učiněna ve formě písemné, ústní či telefonické. Objednávka musí obsahovat dobu trvání pobytu, kontakt, jméno a počet osob, věk dětí, případně jiné požadavky. Smlouva o ubytování je uzavřena dnem, kdy ubytovatel potvrdí objednateli objednávku ubytování. Objednatel ubytování je smluvní plátce, není-li plněno, nebo dohodnuto odlišně.

image-layers_2-1
image-layers_2-3
Platební podmínky:

Cena za ubytování je uvedena v aktuálním ceníku ubytování.

Cena za ubytování je splatná v hotovosti či platební kartou při nástupu na ubytování, pokud není dohodnuto jinak. Ubytovatel požaduje 50 % zálohu z celkové ceny ubytování. Pokud dojde ke storno objednávky, je objednatel povinen uhradit storno poplatky, tak jak jsou uvedeny v dalším bodě tohoto řádu. Ubytovatel je povinen započíst storno poplatek na uhrazenou zálohu. V případě, že objednatel neuhradí sjednanou zálohu ve stanoveném termínu, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Uhrazením zálohy dle tohoto bodu potvrzuje objednatel, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, ubytovacím řádem a storno podmínkami.

Objednatel uhradí doplatek na celkovou cenu za ubytování nejpozději v den nástupu k ubytování. V případě, že dojde k prodloužení doby ubytování nad rámec uvedený v objednávce nebo smlouvě o ubytování, je objednatel povinen doplatit předmětný rozdíl.

Storno podmínky a storno poplatky:

Změnu nebo storno objednávky ubytovacích služeb oznamuje objednavatel ubytovateli písemnou nebo ústní formou. Ubytovatel storno potvrdí objednateli.

Objednatel je povinen uhradit ubytovateli za objednané a následně stornované ubytování stornopoplatky v následujícím rozsahu:

20-15 dnů přede dnem nástupu – 30 % zálohové platby

14-7 dnů přede dnem nástupu – 50% zálohové platby

6-3 dny přede dnem nástupu – 80 % zálohové platby

1-0 dní přede dnem nástupu – 100 % zálohové platby

přičemž za den nástupu se považuje den, kdy měl objednavatel popř. další osoby uvedené v objednávce nastoupit ubytování (osoby v objednávce mohou být uvedeny pouze počtem osob).

V případě, že vůbec nedojde k nástupu ubytování ve sjednaný den, je objednavatel povinen uhradit 100 % z celkové ceny objednané kapacity.

V případě, že se objednavatel rozhodne z osobních, rodinných či jiných důvodů ukončit ubytování dříve než bylo původně sjednáno a zaplaceno, je storno poplatek ve výši 50 % ze zbývající ceny nevyužitého pobytu.

Ubytovací řád:
 • V pensionu může být ubytován a přítomen pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkaz, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti.
 • Ubytování nebude poskytnuto osobám postiženým infekčním onemocněním, kožními parazity, osobám zahmyzeným a odpor budícím, osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek.
 • Každý ubytovaný zákazník pensionu musí být zapsán do evidence ubytovaných. Evidenci ubytovaných vede a klíče od pokojů vydává recepce. Objednavatel je povinen při každém odchodu z prostor ubytování zhasnout světla, zavřít okna, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.
 • Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Pokoj v den příjezdu je k dispozici od 15 hodin, pokud není předem domluveno jinak. Při odjezdu je nutné pokoj uvolnit do 10:00 hod. Při odchodu z pokoje je každý ubytovaný zákazník povinen zavřít okna, zhasnout světla popř. vypnout jiné el. spotřebiče. Při prodloužení do 12:00 hod se účtuje přirážka 50 % z ceny ubytování a nad 12:00 hod 100%.
 • V době od 22:00 hod do 7:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
 • Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platiti ceny v souladu s platným ceníkem, v hotovosti nebo bezhotovostně a zpravidla při příchodu, popřípadě dle domluvy.
 • V pokoji a společných prostorách nesmí host bez souhlasu majitele přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače atd.) Výjimkou jsou holící a masážní strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia, notebooky a nabíječky. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 • V případě vzniku požáru v objektu penzionu je nutné postupovat dle požárních poplachových směrnic umístěných v komunikačních chodbách penzionu.  Celý objekt pensionu je nekuřácký.
 • Není dovoleno donášet do pokoje sportovní nářadí a předměty (např. kola), pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech pensionu i v jeho venkovní části či na dětském hřišti.
 • Za škody způsobené na majetku pensionu odpovídá host v plném rozsahu.
 • Psům a jiným zvířatům je vstup do prostoru penzionu dovolen pouze po předchozí domluvě.
 • Za ztrátu cenných předmětů nebo vyšších částek provozovatel neodpovídá (nevzal-li je do úschovy proti potvrzení).
 • Pension odpovídá za věci vnesené hostem do pensionu, za škody na odložených věcech, pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Případné škody je nutno neprodleně nahlásit.
 • Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má zodpovědná osoba pensionu právo smluvní poměr s ním ukončit a to bez náhrady. Za škodu způsobenou na majetku a zařízení prostor ubytování odpovídá objednavatel dle platných předpisů. Při hrubém znečištění prostor ubytování je účtován poplatek 1000 Kč.
Práva a povinnosti ubytovatele:
 • zrušit ubytování, z důvodu poruchy ubytovacího zařízení či jiných nepředvídatelných událostí, které znemožňují ubytovateli zákazníky podle uzavřené smlouvy o ubytování ubytovat.
 • V případě úrazu, nemoci, odcizení věcí apod. poskytne ubytovatel potřebnou pomoc k řešení této události, ale nehradí za účastníka lékařské ošetření apod.
 • Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé z důvodu nepříznivého počasí, dopravních kolapsů a dalších důvodů, které nemůže ovlivnit. Z těchto důvodů nevzniká zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy.
 • Ubytovatel nezodpovídá za zaparkovaná auta či věci v něm.
Zpracování osobních údajů:

Objednavatel uděluje souhlas, aby jeho osobní údaje uvedené v potvrzení objednávky, ve smlouvě, faktuře či ubytovací knize o ubytování zpracoval ubytovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze odpovědným pracovníkům ubytovatele. Objednatel prohlašuje, že je zmocněn a objednávkou nebo podpisem smlouvy uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 sb. Rovněž i jménem všech uvedených v objednávce nebo na smlouvě o ubytování.